W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:

a) należące do zadań własnych Miasta Lęborka,

b) nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,

c) które nie są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie Miasto Lębork  planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,

d) które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Miasto Lębork,

e) możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego,

mieszczące się w następujących kategoriach:

Kategoria projektu

Zakres wartości jednego projektu [w zł]

Suma środków na kategorię [w zł]

Wymagana minimalna liczba podpisów na LIŚCIE POPARCIA projektu

Wymagana minimalna liczba głosów oddanych na projekt

PROJEKT - zadanie nieinwestycyjne

do 10.000

40.000

15

50

MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

do 40.000

160.000

30

100

DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

od 40.001 do 200.000

800.000

50

150

gdzie zadanie nieinwestycyjne oznacza finansowanie projektów z wyłączeniem robót budowlanych i zakupów środków trwałych, a zadanie inwestycyjne oznacza finansowanie projektów wyłącznie na roboty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego.

 

Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Lęborka, którzy w dniu dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt.

 

Formularze zgłoszeniowe można składać w formie elektronicznej na stronie projekt.obywatelskilebork.pl  albo dostarczyć w formie papierowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub wysłać pocztą) do dnia 31 marca 2017 r.

Formularze do wypełnienia w formie papierowej można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej:

1. formularz zgłoszeniowy

2. lista poparcia projektu

3. oświadczenie właściciela terenu

4. oświadczenie zarządcy terenu

 

Więcej w Uchwale Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego"

oraz w Zarządzeniu Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku”;

Zarządzeniu Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 6 września 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie  wprowadzenia Regulaminu konsultacji „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku”;

Zarządzeniu Nr 112/2016 z dnia 13 września 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie  wprowadzenia Regulaminu konsultacji „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku”